Tingimused

Tingimused

kaupade müügi puhul veebipoe www.daramio.ee
Kehtib alates: 01.01.2023

Ettevõtja/äriühing: GoldSolutions s.r.o.
Asukoht: Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Tšehhi Vabariik
Ettevõtte registreerimisnumber: 29460522
E-äriregistr: Toimiku nr: C 55296, mida peetakse Ostrava maakonnakohtus
E-posti aadress: info@daramio.com

(edaspidi "Müüja")

1.    SISSEJUHATAVAD SÄTTED

1.1.    Käesolevad Müüja tingimused (edaspidi "Tingimused") reguleerivad vastavalt seaduse nr 89/2012 Coll. tsiviilseadustiku (edaspidi "tsiviilseadustik") § 1751 lõike 1 sätetele (muudetud kujul) poolte vastastikuseid õigusi ja kohustusi, mis tulenevad Müüja ja teise füüsilise isiku (edaspidi "Ostja") vahel Müüja veebipoe kaudu sõlmitud ostulepingu (edaspidi "Ostuleping") raames või selle alusel. Veebipoodi haldab Müüja veebilehel, mis asub aadressil www.daramio.ee (edaspidi "Veebileht"), Veebilehe kasutajaliidese (edaspidi "Poe veebiliides") kaudu.

1.2.    Tingimused ei kehti juhul, kui isik, kes kavatseb Müüjalt kaupa osta, on juriidiline isik või isik, kes tegutseb kauba tellimise käigus oma äritegevuse või iseseisva kutsetegevuse käigus.

1.3.    Müügilepingus võib kokku leppida tingimustest kõrvalekalduvaid sätteid. Ostulepingus sisalduvad kõrvalekalduvad sätted on kehtivad tingimuste sätete ees.

1.4.    Tingimuste sätted on ostulepingu lahutamatu osa. Ostuleping ja kaubandustingimused on koostatud Eesti keeles. Ostulepingu võib sõlmida Eesti keeles.

1.5.    Müüja võib muuta või täiendada tingimuste sõnastust. See säte ei mõjuta Tingimuste eelmise versiooni kehtivusaja jooksul tekkinud õigusi ja kohustusi.

2.    KASUTAJAKONTO

2.1.    Ostja saab oma kasutajaliidesele juurdepääsu, kui ta on end Veebilehel registreerinud. Oma kasutajaliidesest saab Ostja tellida kaupu (edaspidi "kasutajakonto"). Kui poe veebiliides seda võimaldab, võib Ostja tellida kaupu ka ilma registreerimata otse poe veebiliidesest.

2.2.    Veebilehel registreerumisel ja kaupade tellimisel on Ostja kohustatud esitama kogu teabe korrektselt ja tõeselt. Ostja on kohustatud ajakohastama kasutajakontol esitatud andmeid, kui need muutuvad. Ostja poolt kasutajakontol ja kaupade tellimisel esitatud andmed loetakse Müüja poolt õigeks.

2.3.    Kasutajakontole juurdepääs on tagatud kasutajanime ja parooliga. Ostja on kohustatud hoidma oma kasutajakontole juurdepääsuks vajaliku teabe konfidentsiaalsena.

2.4.    Ostjal ei ole õigust lubada kolmandatel isikutel kasutajakontot kasutada.

2.5.    Müüja võib kasutajakonto tühistada, eelkõige juhul, kui Ostja ei kasuta oma kasutajakontot üle 90 päeva või kui Ostja rikub oma ostulepingust (sealhulgas tingimustest) tulenevaid kohustusi.

2.6.    Ostja tunnistab, et kasutajakonto ei pruugi olla pidevalt kättesaadav, eelkõige seoses Müüja riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hooldusega või kolmandate isikute riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hooldusega.

3.    OSTULEPINGU SÕLMIMINE

3.1.    Kõik kaupade esitlused poe veebiliideses on informatiivse iseloomuga ja Müüja ei ole kohustatud sõlmima nende kaupade suhtes ostulepingut. Tsiviilseadustiku paragrahvi 1732 lõike 2 sätteid ei kohaldata.

3.2.    Kaupluse veebiliides sisaldab teavet kaupade kohta, sealhulgas üksikute kaupade hindu ja kauba tagastamiskulusid, kui kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada tavalise posti teel. Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu ja kõiki sellega seotud tasusid. Kaupade hinnad jäävad kehtima seni, kuni need kaupluse veebiliideses kuvatakse. See säte ei piira müüja võimalust sõlmida ostuleping individuaalselt kokkulepitud tingimustel.

3.3.    Poe veebiliides sisaldab ka teavet kaupade pakendamise ja tarnimisega seotud kulude kohta. Poe veebiliideses esitatud teave pakkimis- ja tarnekulude kohta kehtib ainult juhul, kui kaup tarnitakse Eesti territooriumil. Juhul, kui müüja pakub kauba tasuta tarnet, on ostja õigused kauba tasuta tarnega seotud sellega, et ostja maksab minimaalse kogu ostuhinna, mis tuleb tarnida kaupluse veebiliideses märgitud summa ulatuses. Juhul, kui Ostja taganeb osaliselt ostulepingust ja kauba koguhind muutub, kuid mille puhul Ostja ei ole ostulepingust taganenud, ei ulatu eelmises lauses sätestatud kauba tasuta veo õiguse saamiseks nõutavasse miinimumsummasse. Ostja õigus kauba tasuta tarnele lõpeb ja ostja on kohustatud müüjale kauba kättetoimetamise eest tasuma.

3.4.    Kauba tellimiseks täidab ostja kaupluse veebiliideses oleva tellimisvormi. Tellimisvorm sisaldab eelkõige teavet järgmistest andmetest:

3.5.    tellitud kaup (tellitud kaup "sisestatakse" Ostja poolt poe veebiliidese elektroonilisse ostukorvi),

3.6.    kauba ostuhinna eest maksmise viis, andmed tellitud kauba nõutava tarneviisi kohta ja

3.7.    teave kauba tarnimisega seotud kulude kohta (edaspidi ühiselt "Tellimus").

3.8.    Enne Tellimuse saatmist Müüjale on Ostjal lubatud kontrollida ja muuta Ostja poolt Tellimusse sisestatud andmeid, sealhulgas seoses Ostja võimalusega avastada ja parandada Tellimusse sisestatud andmete sisestamisel tehtud vigu. Ostja saadab tellimuse Müüjale, vajutades nupule "Saada tellimus". Müüja loeb tellimuses esitatud andmed õigeks. Müüja kinnitab tellimuse kättesaamist Ostjale kohe pärast kättesaamist e-posti teel Ostja kasutajakontol või tellimuses märgitud e-posti aadressile (edaspidi "Ostja e-posti aadress").

3.9.    Sõltuvalt tellimuse laadist (kauba kogus, ostuhinna suurus, eeldatavad saatmiskulud) on Müüjal alati õigus küsida Ostjalt täiendavat kinnitust tellimuse kohta (nt kirjalikult või telefoni teel).

3.10.   Müüja ja Ostja vaheline lepinguline suhe tekib tellimuse vastuvõtmise ja/või üleandmisega, mille Müüja saadab Ostjale elektronposti teel Ostja elektronposti aadressile.

3.11.   Ostja nõustub ostu-müügilepingu sõlmimisel sidevahendite kaugkasutamisega. Ostja poolt ostulepingu sõlmimisega seotud kaugside vahendite kasutamisega seotud kulud (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud) kannab Ostja ise ja need ei tohi erineda põhihinnast.

4.    KAUPADE HIND JA MAKSETINGIMUSED

4.1.    Ostja võib tasuda Kauba hinna ja kõik Ostulepingu kohased Kauba tarnimisega seotud kulud Müüjale Müüja poolt Poe veebiliideses pakutavate meetoditega.

4.2.    Koos ostuhinnaga tasub Ostja Müüjale ka kauba pakendamise ja tarnimisega seotud kulud kokkulepitud summas. Kui ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, sisaldab ostuhind ka kauba tarnimisega seotud kulusid. 

4.3.    Müüja ei nõua Ostjalt ettemaksu ega muud sarnast makset. See ei piira tingimuste artikli 4.6 sätteid, mis käsitlevad kohustust eelnevalt kauba tasuda. 

4.4.    Sularahas maksmise või tarnimisel tasumise korral tuleb ostuhind tasuda kauba kättesaamisel. Sularahata makse korral tuleb ostuhind tasuda 5 päeva jooksul alates ostulepingu sõlmimisest. 

4.5.    Sularahata makse korral on ostja kohustatud tasuma kauba ostuhinna koos muutuva maksetunnusega. Sularahata makse korral on ostja kohustus ostuhinna tasumiseks täidetud, kui vastav summa kantakse Müüja kontole.

4.6.    Müüjal on õigus, eelkõige juhul, kui Ostja ei ole andnud täiendavat tellimuse kinnitust (artikkel 3.6), nõuda kogu ostuhinna tasumist enne kauba lähetamist Ostjale. Tsiviilseadustiku paragrahvi 2119 lõige 1 ei kehti.

4.7.    Müüja poolt Ostjale antud allahindlusi kauba hinnast ei saa kombineerida.

4.8.    Kui see on äritegevuse käigus tavapärane või kui see on sätestatud üldkohustuslikes õigusaktides, väljastab Müüja Ostjale ostulepingu alusel tehtud maksete kohta maksudokumendi - arve. Müüja väljastab maksudokumendi - arve - Ostjale pärast kauba hinna tasumist ja saadab selle elektroonilisel kujul Ostja elektroonilisele aadressile.

4.9.    Müüja on vastavalt Müügidokumendi seadusele kohustatud väljastama Ostjale kviitungi. Samal ajal on ta kohustatud registreerima saadud müügi maksuhaldurile internetis tehnilise rikke korral 48 tunni jooksul.

5.    OSTULEPINGUST TAGANEMINE

5.1.    Kui tegemist ei ole tingimuste artiklis 5.4 nimetatud juhtumiga või muu juhtumiga, mille puhul ei saa ostulepingust taganeda, on Ostjal õigus taganeda ostulepingust neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest vastavalt tsiviilseadustiku § 1829 lõike 1 sätetele, kusjuures kui ostulepingu esemeks on mitut liiki kaup või mitme osa tarnimine, algab see tähtaeg viimase kaubatarne kättesaamise kuupäevast. Ostulepingust taganemine tuleb saata Müüjale eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul. Ostulepingust taganemiseks võib ostja kasutada müüja esitatud näidisvormi, mis on tingimuste lisa. Ostja võib ostulepingust taganemise saata muu hulgas Müüja äriruumi aadressile või käesolevate tingimuste päises märgitud Müüja e-posti aadressile.

5.2.    Ostulepingust taganemise korral vastavalt tingimuste artiklile e​g​e​s​t​a​s 5.1 tühistatakse ostuleping algusest peale. Ostja peab kauba viivitamatult, hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast lepingust taganemist saatma või tagastama Müüjale, välja arvatud juhul, kui Müüja on pakkunud, et ta võtab kauba ise vastu. Eelmises lauses mainitud tähtaeg jääb kehtima, kui ostja saadab kauba enne tähtaja möödumist. Kui ostja taganeb ostulepingust, kannab ostja kauba müüjale tagastamise kulud, isegi kui kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada tavalise postitee kaudu.

5.3.    Ostulepingust taganemise korral vastavalt tingimuste artiklile 5.1 tagastab müüja ostjalt saadud raha neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast ostja taganemist ostulepingust samamoodi, nagu müüja selle ostjalt sai. Müüjal on samuti õigus tagastada Ostja poolt osutatud sooritus juba kauba tagastamisel Ostja poolt või muul viisil, tingimusel, et Ostja on sellega nõus ja Ostjale ei teki lisakulusid. Kui Ostja taganeb müügilepingust, ei ole Müüja kohustatud tagastama Ostjale saadud raha enne, kui Ostja tagastab kauba Müüjale või tõendab, et ta on kauba Müüjale tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

5.4.    Ostja võtab teadmiseks, et vastavalt tsiviilseadustiku paragrahvi 1837 sätetele ei saa Ostja taganeda muu hulgas lepingust, mis käsitleb kauba tarnimist, mida on muudetud vastavalt Ostja soovidele või Ostja isikule, lepingust, mis käsitleb kergesti riknevate kaupade tarnimist, samuti kaubast, sellise kauba tarnimise lepingust, mis on pärast tarnimist pöördumatult segunenud teiste kaupadega, sellise suletud pakendis kauba tarnimise lepingust, mille tarbija on pakendist eemaldanud ja mida ei saa hügieenilistel põhjustel tagastada, ning heli- või videosalvestise või arvutiprogrammi tarnimise lepingust, kui originaalpakend on kahjustatud. Kõik meie pakkumisest pärit tooted, välja arvatud klaasriiulid, on valmistatud ja muudetud vastavalt kliendi soovile, seega 14 päeva jooksul tagastusõigus neile ei kehti ja neid ei saa tagastada.

5.5.    Müüjal on õigus ühepoolselt tasaarvestada kauba kahjustuse hüvitamise nõue ostja ostuhinna tagasimaksmise nõudega.

5.6.    Juhul, kui ostjal on õigus ostulepingust taganeda vastavalt tsiviilseadustiku § 1829 lõike 1 sätetele, on müüjal samuti õigus igal ajal ostulepingust taganeda, kuni ostja võtab kauba üle. Sellisel juhul tagastab müüja ostjale ostuhinna viivitamata sularahas ostja määratud kontole.  

5.7.    Kui Ostjale antakse koos kaubaga kingitus, sõlmitakse Müüja ja Ostja vaheline kingileping tingimusel, et kui Ostja ostulepingust taganeb, kaotab sellist kingitust puudutav kingileping kehtivuse ja Ostja on kohustatud kingituse koos kaubaga Müüjale tagastama.

6.    KAUPADE VEDU JA TARNE 

6.1.    Kui transpordimeetod on kokku lepitud Ostja erisoove silmas pidades, kannab Ostja riski ja kõik selle transpordimeetodiga seotud lisakulud.

6.2.    Kui Müüja on ostulepingu alusel kohustatud tarnima kaupa Ostja poolt ostutellimuses määratud kohta, on Ostja kohustatud kauba üleandmisel selle vastu võtma. 

6.3.    Juhul kui Ostjast tulenevatel põhjustel on vaja kaupa korduvalt või teisiti tarnida, kui on määratud tellimuses, tasub Ostja kauba korduva tarnimisega seotud kulud või teistsuguse tarneviisiga seotud kulud.

6.4.    Pärast kauba kättesaamist vedajalt peab Ostja kontrollima kauba pakendi puutumatust ja puuduste ilmnemisel teavitama sellest viivitamatult vedajat. Kui pakend on kahjustatud, mis viitab, et saadetisele on loata sissetungitud, võib ostja jätta saadetise vedaja käest vastu võtmata. See ei piira ostja õigusi, mis tulenevad kauba puuduste eest vastutamisest, ega muid ostja õigusi, mis tulenevad üldkohustuslikest õigusnormidest.

6.5.    Poolte edasised õigused ja kohustused kauba veol võivad olla reguleeritud müüja poolt väljastatud tarnimise eritingimustega, kui need on välja antud müüja poolt. 

7.    PUUDULIKUST TÄITMISEST TULENEVAD ÕIGUSED

7.1.    Poolte õigusi ja kohustusi seoses puudulikust täitmisest tulenevate õigustega reguleerivad asjakohased üldkohustuslikud õigusnormid (eelkõige tsiviilseadustiku paragrahvide 1914-1925, paragrahvide 2099-2117 ja paragrahvide 2161-2174 ning tarbijakaitseseaduse nr 634/1992, muudetud kujul, sätted).

7.2.    Müüja vastutab Ostja ees selle eest, et kaup on kauba kättesaamisel puudusteta. Eelkõige vastutab Müüja Ostja ees selle eest, et Ostja võttis kauba vastu:

7.2.1.   kaubal on poolte vahel kokkulepitud omadused ja kokkuleppe puudumisel omadused, mida müüja või tootja on kirjeldanud või mida ostja ootab kauba olemust arvestades ja nende poolt teostatud reklaami alusel,
7.2.2.   kaup on sobiv selleks, milleks müüja väidab, et seda kasutatakse või milleks seda liiki kaupu tavaliselt kasutatakse,
7.2.3.   kaup vastab kvaliteedi või teostuse poolest kokkulepitud näidisele, kui kvaliteet või teostus määrati kindlaks kokkulepitud näidise alusel,
7.2.4    kaup on sobivas koguses, mõõdus või kaalus ja
7.2.5.   kaup vastab õigusaktides sätestatud nõuetele.

7.3.    Kui puudus ilmneb kuue kuu jooksul pärast vastuvõtmist, loetakse kaup vastuvõtmisel puudulikuks.

7.4.    Müüjal on puudulikust täitmisest tulenevad kohustused vähemalt niivõrd kuivõrd tootja kohustused, mis tulenevad puudulikust täitmisest, jätkuvad. Muul juhul on ostjal õigus nõuda õigust tarbekaubal ilmnenud puuduse tõttu, mis ilmneb kahekümne nelja kuu jooksul alates vastuvõtmisest. Kui müüdud kaubal, selle pakendil, kaubaga kaasasolevas juhendis või reklaamis on muude õigusaktide kohaselt märgitud ajavahemik, mille jooksul kaupa võib kasutada, kohaldatakse kvaliteedigarantiid käsitlevaid sätteid. Kvaliteedigarantiiga kohustub müüja tagama, et kaup sobib oma tavapäraseks otstarbeks või säilitab oma tavapärased omadused teatud aja jooksul. Kui ostja on õigustatult süüdistanud müüjat kauba puuduses, ei kulge puuduse tõttu õiguste kasutamise tähtaeg ja garantiiaeg selle aja jooksul, mille jooksul ostja ei saa puudusega kaupa kasutada.

7.5.    Tingimuste artiklis 7.4 nimetatud sätteid ei kohaldata madalama hinnaga müüdud kauba puhul puuduse suhtes, mille eest lepiti kokku madalam hind, kauba tavapärasest kasutamisest tingitud kulumise suhtes, kasutatud kauba puhul puuduse suhtes, mis vastab sellele kasutustasemele või kulumisele, mis kaubal oli ostja poolt ülevõtmisel, või kui see tuleneb kauba olemusest. Ostjal ei ole õigust puudulikule täitmisele, kui ostja teadis enne kauba ülevõtmist, et kaup on defektne, või kui ostja on defekti põhjustanud.

7.6.    Kauba puuduste eest vastutuse õigused esitatakse müüja vastu. Kui aga müüja poolt väljastatud tõendis puuduste eest vastutuse õiguste ulatuse kohta (tsiviilseadustiku § 2166 tähenduses) on märgitud teine remondiks määratud isik, kes asub müüja asukohas või ostjale lähemal asuvas kohas, kasutab ostja remondiõigust koos remondi teostamiseks määratud isikuga. Välja arvatud juhul, kui remondi teostamiseks on määratud eelmises lauses nimetatud teine isik, on müüja kohustatud nõude vastu võtma igas asutuses, kus nõude vastuvõtmine on võimalik seoses müüdud toodete või osutatud teenuste valikuga, või müüja asukohas või tegevuskohas. Müüja on kohustatud väljastama Ostjale kirjaliku kinnituse selle kohta, millal Ostja kasutas oma õigust, mis on nõude sisu ja millist nõude käsitlemise meetodit Ostja nõuab, samuti kinnituse nõude käsitlemise kuupäeva ja meetodi kohta, sealhulgas kinnituse remondi ja paranduse kestuse kohta, või kirjaliku põhjenduse nõude tagasilükkamise kohta. See kohustus kehtib ka teiste isikute suhtes, keda müüja on määranud remonti teostama.

7.7.    Ostja võib konkreetselt kauba puuduste eest vastutuse alla kuuluvad õigused maksma panna isiklikult käesolevate tingimuste päises märgitud asutuse aadressil või e-posti teel käesolevate tingimuste päises märgitud aadressil.

7.8.    Ostja teavitab Müüjat valitud õigusest puudusest teatamisel või põhjendamatu viivituseta pärast puudusest teatamist. Ostja ei tohi tehtud valikut muuta ilma Müüja nõusolekuta, see ei kehti juhul, kui Ostja on taotlenud parandamist defektist, mis osutub parandamatuks.

7.9.    Kui kaubal ei ole tingimuste artiklis 7.2 sätestatud omadusi, võib ostja nõuda ka uue, puudusteta kauba tarnimist, välja arvatud juhul, kui see on puuduse iseloomu tõttu ebamõistlik, kuid kui puudus puudutab ainult osa kaubast, võib ostja nõuda ainult selle osa asendamist, kui see ei ole võimalik, võib ta lepingust taganeda. Kui see on aga defekti iseloomu arvestades ebaproportsionaalne, eelkõige kui defekt on põhjendamatu viivituseta kõrvaldatav, on ostjal õigus lasta defekt tasuta kõrvaldada. Samuti on ostjal õigus uue kauba tarnimisele või osade väljavahetamisele eemaldatava defekti korral, kui ta ei saa kaupa pärast parandamist korduva defekti või suurema defektide arvu tõttu nõuetekohaselt kasutada. Sellisel juhul on ostjal samuti õigus lepingust taganeda. Kui ostja ei tagane lepingust või ei kasuta õigust uue, defektita kauba tarnimisele, osade asendamisele või kauba parandamisele, võib ta nõuda mõistlikku hinnaalandust. Ostjal on õigus mõistlikule hinnaalandusele ka siis, kui müüja ei ole võimeline tarnima uut puudusteta kaupa, asendama kauba osa või parandama kaupa või kui müüja ei suuda puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldada või kui puuduse kõrvaldamine valmistab ostjale märkimisväärseid raskusi.

7.10.    Kui müüja ei kasuta õigust hüvitisele ühe kuu jooksul pärast selle tähtaja möödumist, mille jooksul tuleb puudusele tähelepanu juhtida, ei anna kohus seda õigust siiski, kui müüja väidab, et õigust hüvitisele ei ole õigeaegselt kasutatud.

7.11.    Muid poolte õigusi ja kohustusi, mis on seotud müüja vastutusega puuduste eest, võib reguleerida müüja pretensioonimäärustega.

8.    POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1.    Ostja omandab kauba omandiõiguse kauba täieliku ostuhinna tasumisel.

8.2.    Müüja ei ole Ostja suhtes kohustatud järgima mingeid käitumisjuhendeid tsiviilseadustiku § 1826 lõike 1 punkti e tähenduses.

8.3.    Tarbijate kaebusi menetleb Müüja käesolevate tingimuste päises märgitud elektroonilise aadressi kaudu. Müüja saadab Ostja elektroonilisele aadressile teabe Ostja kaebuse käsitlemise kohta. Müüja ei ole kehtestanud muid kaebuste käsitlemise reegleid.

8.4.    Pädev kohus ostulepingust tulenevate tarbijavaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on Tšehhi Kaubandusinspektsioon, registrijärgne asukoht Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID nr: 000 20 869, Internetiaadress: https://adr.coi.cz/cs. Müüja ja ostja vaheliste ostulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks võib kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.    Euroopa Tšehhi vabariigi tarbijakeskus, asukohaga Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetiaadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 (milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EL (tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist käsitlev määrus)) kohane kontaktpunkt.

8.6.    Ostja võib kaebuse esitada järelevalve- või riigi järelevalveasutusele. Müüjal on luba müüa kaupu kauplemisloa alusel. Kaubanduskontrolli teostab oma pädevuse piires pädev kaubandusasutus. Isikuandmete kaitse üle teostab järelevalvet isikuandmete kaitse amet. Tšehhi Kaubandusinspektsioon teostab järelevalvet tarbijakaitset käsitleva seaduse nr 634/1992 Coll. (muudetud kujul) täitmise üle kindlaksmääratud ulatuses.

8.7.    Ostja võtab käesolevaga enda kanda asjaolude muutumise riski tsiviilseadustiku paragrahvi 1765 lõike 2 tähenduses.

9.    ISIKUANDMETE KAITSE

9.1.    Müüja täidab oma teavitamiskohustust Ostja ees Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EL (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi "GDPR") artikli 13 tähenduses, mis käsitleb Ostja isikuandmete töötlemist Ostulepingu täitmise eesmärgil, ostulepingu läbirääkimiste pidamiseks ja Müüja avalike kohustuste täitmiseks eraldi dokumendiga.

10.    ÄRITEADETE SAATMINE JA KÜPSISTE SALVESTAMINE

10.1.    Ostja nõustub, et Müüja saadab ostja e-posti aadressile või telefoninumbrile kommertsteadaandeid vastavalt seaduse nr 480/2004 (seadus teatud infoühiskonna teenuste kohta ja teatud seaduste muutmise kohta) § 7 lõike 2 sätetele (seadus teatud infoühiskonna teenuste kohta, muudetud kujul). Müüja täidab oma teavitamiskohustust Ostja ees GDPR artikli 13 tähenduses seoses Ostja isikuandmete töötlemisega äriteadete saatmiseks eraldi dokumendiga.

10.2.    Müüja täidab oma õiguslikke kohustusi seoses küpsiste võimaliku salvestamisega Ostja seadmesse eraldi dokumendiga.

11.    TARNE

11.1.    Ostjale võib selle kätte toimetada Ostja elektroonilisel aadressil.

12.    LÕPPSÄTTED

12.1.    Kui ostulepinguga loodud suhe sisaldab rahvusvahelist (välismaist) elementi, siis lepivad pooled kokku, et suhet reguleerib Tšehhi õigusruum. Eelmise lause kohase õiguse valimisega ei jäeta ostjat, kes on tarbija, ilma kaitsest, mida pakuvad õiguskorra sätted, millest ei saa lepinguliselt kõrvale kalduda ja mida muidu kohaldataks õiguse valiku puudumisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EL) nr 593/2008 (lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I)) artikli 6 lõike 1 sätetele.

12.2.    Kui mõni tingimuste säte on või muutub kehtetuks või ebaefektiivseks, asendatakse kehtetu säte sättega, mille tähendus on võimalikult lähedane kehtetule sättele. Ühe sätte kehtetus või ebaefektiivsus ei mõjuta teiste sätete kehtivust.

12.3.    Ostuleping, sealhulgas tingimused, on Müüja poolt elektrooniliselt arhiveeritud ja sellele ei ole juurdepääsu.

12.4.    Tingimustele on lisatud ostulepingust taganemise näidisvorm.

12.5.    Müüja kontaktandmed on esitatud käesolevate Tingimuste päises.                        

Fotod rahulolevatelt klientidelt

Kas teie vannituba või mõni muu koht on kaunistatud DARAMIO peegliga?
Meil on väga hea meel, kui näitate meile peeglit. Palun saatke meile fotod e-posti teel: info@daramio.com..
Sotsiaalmeedias jagamisel ärge unustage lisada postitusele #Daramio või märgistada meid @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist
Daramio - kliendi foto peeglist